Skip to content

תנאי שימוש

תאריך עדכון: 06/02/2022

תנאי שימוש

כללי

 1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט azrielitown.com ("האתר"), אשר מופעל על ידי קבוצת עזריאלי בע"מ ("החברה").
 2. השימוש באתר הינו כפוף להוראות תנאי שימוש אלו ("תנאי השימוש"). על המשתמש לקרוא את תנאי השימוש במלואם בקפידה, לפני כל שימוש באתר. תשומת לב המשתמש מופנית לכך שתנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בין המשתמש לבין החברה, וכי ככל שהמשתמש אינו מסכים להוראה כלשהי מתנאי השימוש, עליו להפסיק באופן מיידי לעשות שימוש באתר. בעצם השימוש באתר מובעת הסכמה לתנאי השימוש, כפי נוסחם מעת לעת.
 3. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות תנאי השימוש. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים בתנאי השימוש, מועד עדכון תנאי השימוש יופיע בראש עמוד זה, ולכן יש לבחון את תנאי השימוש לפני כל שימוש באתר. ככל שאינך מסכים לשינוי כלשהו בתנאי השימוש, עליך להפסיק באופן מיידי את השימוש באתר. למעט אם נאמר אחרת, כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש. 
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האתר, תכולתו, עיצובו ו/או אופן פעולתו לפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך ליתן הודעה מראש ו/או בדיעבד למשתמש.
 5. החברה רשאית לחסום בפני כל משתמש את השימוש באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת.  
 6. השימוש בתנאי השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה; בדומה, מקום בו נעשה שימוש בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך. 
 7. תכני האתר, כולם או חלקם, עשויים להיות מתורגמים לשפות שונות; תכני האתר בנוסחם בעברית בלבד מחייבים את החברה. תרגום של תכני האתר ככל שיעשה לשפות שונות הינו לנוחות המשתמש בלבד.

 

קניין רוחני

 1. האתר ותכניו הינם רכושה הבלעדי של החברה. החברה הינה הבעלים או בעלת רישיון שימוש בכל זכויות יוצרים, זכויות בסימני המסחר, זכויות בעיצובים, וכן בכל זכויות קניין רוחני אחר, בין אם רשומות ובין אם אינן רשומות, הגלומות באתר ובתכניו, לרבות, אך מבלי למעט, דימויים גרפיים, הדמיות, סרטונים, תצלומים, דמויות, אייקונים, מוזיקה, תמונות, קולות, צלילים, תבניות, מודלים, לוגואים, מדדים, חישובים, המלצות, הערכות, ניתוחים ו/או טקסט. 
 2. אין בשימוש אשר נעשה באתר ו/או בתכניו כדי להקנות למשתמש איזה מזכויות הקניין הרוחני כאמור באתר ו/או בתכניו, מלבד הזכות לעשות שימוש באתר ו/או בתכניו בהתאם לאמור בתנאי השימוש. 
 3. האתר ותכניו נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי ואין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא בהסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב. 

 

חובות המשתמש

 1. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר, בתכניו ו/או בשימושים שלו אך ורק על פי החוק ולא לחבר קישור לאתר ו/או להשתמש באתר, בתכניו ו/או בשימושים שלו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות אחרת; (ב) מידע או חומר אחר שהוא פוגעני, מאיים, מעליב, משמיץ, גזעני, בלתי ראוי, פורנוגרפי, מכיל לשון הרע, מפלה ו/או מכיל אלימות; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס, תוכנה זדונית, סוס טרויאני, או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של החברה ו/או צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל, להאט או למנוע מאחרים את השימוש באתר ו/או לפגוע בחוויית השימוש של האתר; (ד) מידע או חומר אחר המפר דין כלשהו; (ה) מידע הפוגע בשם הטוב ו/או במוניטין של החברה; ו/או (ו) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה.
 2. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לחברה, לאתר ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.
 3. המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, תהא החברה רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט בה כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או על זכויות צדדים שלישיים.

 

שיפוי והגבלת אחריות

 1. האתר וכן כל התכנים והשימושים שלו מוצעים כמות שהם.
 2. המשתמש מסכים ומאשר כי השימוש באתר ובתכניו נעשה על אחריותו הבלעדית. מובהר, כי החברה וכל מי שפועל מטעמה מסירים מעצמם כל אחריות לכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד מכל סוג שהוא, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מן השימוש באתר או בתכניו, לרבות כתוצאה מההסתמכות עליהם.
 3. החברה לא תהיה אחראית לכל תקלה מסוג כלשהו, לרבות תקלות ברשת האינטרנט, בקווי תקשורת, ברשת סלולרית, ברשת תקשורת אלחוטית, במכשיר נייד (לרבות נזק הנגרם למכשיר נייד מהכניסה לאתר ו/או השימוש בו, לרבות מחיקת מידע וצורך בפרמוט המכשיר), בחומרה (לרבות שרתים של החברה) ו/או בתוכנה ו/או עקב תחזוקה של האתר אשר תידרש מעת לעת ו/או תיקונים באתר. החברה לא תהיה אחראית בגין נזקים ישירים או עקיפים מכל סוג שהוא, לרבות לתוצאתם, אשר ייגרמו כתוצאה מכך שמסיבה כלשהי האתר לא יהיה זמין בעת מסוימת או לתקופה כלשהי.
 4. המשתמש ישפה ויפצה את החברה ו/או את מי מטעמה בגין כל נזק, חבות, עלויות, הוצאות ו/או הפסדים (לרבות הוצאות משפטיות) אשר ייגרמו לחברה ו/או מי מטעמה בקשר עם כל מעשה או מחדל של המשתמש בקשר עם השימוש באתר ו/או בתכניו וכן בקשר עם כל הפרה של תנאי השימוש. 

 

שירותים ותכנים של צדדים שלישיים

 1. במהלך השימוש באתר, המשתמש עשוי להיחשף לשירותים ותכנים של צדדים שלישיים, לרבות אך לא רק של שותפים של החברה.
 2. החברה לא בדקה את השירותים או התכנים הללו או בדקה את נכונותם או התאמתם למשתמש בטרם הכללתם באתר, ולכן, מומלץ כי המשתמש יבדוק את אותם השירותים או התכנים באופן עצמאי בטרם יסתמך עליהם או יעשה בהם שימוש, שכן הסתמכות על אותם תכנים או שירותים והשימוש בהם הינם על אחריותו בלבד.

 

קישורים

 1. האתר עשוי לכלול קישורים, תכנים, פרסומות, לוגואים וחומרים אחרים המקשרים לאתרים או יישומים אשר אינם נשלטים או מוצעים על ידי החברה ("הקישורים"). בטרם המשתמש יבצע רכישה של כל שירות או מוצר באמצעות שימוש באותם אתרים או יישומים או יסתמך על התכנים שלהם, מומלץ כי הוא יוודא שהוא מודע היטב לסיכונים הכרוכים בכך. הקישורים הללו ניתנים למשתמש מטעמי נוחות בלבד, והמשתמש מתחייב כלפי החברה כי בשום מקרה הוא לא יטיל על החברה אחריות כלשהי בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרמו לו כתוצאה מהשימוש בקישורים או תוך הסתמכות על כל מידע, תוכן או שירות הכלול באתרים או ביישומים אליהם מפנים הקישורים.
 2. הכללתם של קישורים באתר אינו מהווה אימוץ, אישור, תמיכה, או כל קשר אחר בין החברה לבין האתרים או היישומים שאליהם מפנים הקישורים, או לבין המפעילים שלהם. 

 

שונות

 1. המשתמש מסכים שאין בשימוש באתר בכל אופן שהוא בכדי ליצור בין החברה לבין המשתמש כל קשר או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.
 2. תנאי השימוש, כנוסחם מעת לעת, מהווים את ההסכם היחיד התקף בין החברה לבין המשתמש, ולא יהיה תוקף לכל מצג, הבטחה, הסכמה או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, שאינם כלולים בתנאי השימוש.
 3. במידה שסעיף כלשהו בתנאי השימוש יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי מסיבה כלשהי על ידי בית משפט מוסמך, תוקפם או אכיפתם של יתר תנאי השימוש לא ייפגעו; מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הסעיף שנמצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי יפורש באופן הקרוב ביותר לנוסחו ולמטרתו, באופן שבעקבות פרשנות שכזו הוא לא יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי. 
 4. ככל שהחברה לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי תנאי השימוש, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיה. אף זכות של החברה אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידה. סטייה מתנאי השימוש על ידי החברה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.
 5. מוסכם כי סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לתנאי השימוש, ביצועם, פירושם, וכל עניין הקשור ו/או נובע מהם, מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב ולו בלבד וזה ייקבע בהתאם להוראות הדין הישראלי.
 6. החברה רשאית להסב את זכויותיה באתר ועל פי תנאי השימוש, כולן או מקצתן, לצד שלישי ללא צורך בקבלת הסכמת המשתמש. המשתמש אינו רשאי להסב זכות כלשהי ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת החברה. 
 7. בכל שאלה בנוגע לתנאי השימוש, ניתן ליצור קשר באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת הבאה: [email protected]
טלפון: 6762*
דוא״ל: [email protected]

© 2021 Azrieli Town All Rights Reserved  |  Made with ♡ by san interactive